Phòng Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế

02/05/2019 16:29 GMT+7

            I. Thông tin đơn vị:

                 Phòng Khoa học, công nghệ và Hợp tác quốc tế

                 Tel:  024.39348823

                 Fax: 024.39348823

            II. Chức năng nhiệm vụ:

a)   Tham mưu, giúp Viện trưởng trong công tác Hợp tác quốc tế, thực hiện và phối hợp thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến nghiên cứu khoa học và đào tạo về các lĩnh vực thuộc chức năng của Viện theo quy định của Pháp luật.

b)   Cập nhật, tổng hợp thông tin về các nghiên cứu khoa học công nghệ GTVT trong và ngoài nước; thu thập các thông tin về chính sách, quản lý, chuyển giao KHCN GTVT.

c)   Xây dựng, thực hiện các kế hoạch HTQT, đào tạo và hợp tác đào tạo với nước ngoài.

d)  Thực hiện các dịch vụ tư vấn, đấu thầu và HTQT khác.

            III. Nhân sự:

Nguyễn Thị Diễm Hằng Trưởng phòng  Thạc sỹ Tổ chức và quản lý vận tải
Cao Thị Thu Hương Phó Trưởng phòng  Thạc sỹ Quản lý môi trường

            IV. Đề tài, dự án đã thực hiện:

Năm                                    Tên đề tài, dự án, dịch vụ khoa học công nghệ
2015  Nghiên cứu xây dựng các tiêu chí đánh giá giá trị gia tăng ứng dụng KHCN trong GTVT 
2015 Xây dựng kế hoạch hành động của Bộ GTVT ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016-2020
2014 Đánh giá tình hình tác động môi trường của các cảng cạn và kiến nghị giải pháp BVMT cho các cảng cạn
2014 Tư vấn quan trắc giám sát môi trường trong quá trình thi công xây dựng Tiểu dự án Nút giao giữa đường sắt Bắc - Nam (lý trình đường sắt Km130+680) với QL1A (lý trình đường bộ Km280+700), tỉnh Ninh Bình
2014 Tư vấn quan trắc giám sát môi trường trong quá trình thi công xây dựng Tiểu dự án Nút giao giữa đường sắt Bắc - Nam (lý trình đường sắt Km314+713) với QL1A (lý trình đường bộ Km456+269), tỉnh Nghệ An
2014 Tư vấn quan trắc giám sát môi trường trong quá trình thi công xây dựng Tiểu dự án Nút giao giữa đường sắt Bắc - Nam (lý trình đường sắt Km1650+030) với QL1A (lý trình đường bộ Km1821+010), tỉnh Đồng Nai
2014 Tư vấn quan trắc giám sát môi trường Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Quốc lộ 1 các đoạn Km1561+134-Km1563+000; Km1567+500-Km1573+350; Km1574+500 - Km1581+950; Km 1584+550 - Km1586+000; Km1588+500 - Km1589+300, thuộc tỉnh Ninh Thuận
2014 "Tuyên truyền, tập huấn về quản lý chất thải nguy hại" thuộc nhiệm vụ môi trường sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường "Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về môi trường, hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001" - Mã số: MT144001
2013 Xây dựng sổ tay hướng dẫn việc lồng ghép nội dung tiết kiệm năng lượng trong các dự án quy hoạch PTGT vận tải đường sắt
2013 Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2013-2020
2011 Nghiên cứu đánh giá lựa chọn các bon thấp cho Việt Nam
2011 Nghiên cứu khả thi cơ chế hợp tác song phương về hệ thống vận chuyển khối lượng lớn tại Việt Nam (giai đoạn 1 & 2)
2011 Xây dựng mô hình tổ chức, quản lý rác thải trong vận tải hành khách đường bộ và thí điểm trên tuyến vận tải đường liên tỉnh
2011 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp xã hội hóa công tác bảo đảm giao thông đường bộ, đường sắt
2008 Xây dựng mô hình tổ chức quản lý môi trường ngành GTVT
2007 Đánh giá tác động của các hoạt động qua cửa khẩu Lao Bảo đối với cuộc sống người dân địa phương dưới góc nhìn về Giới
2007 Tổng hợp, xây dựng Đề án giảm thiểu ô nhiễm do hoạt động giao thông vận tải
2007 Biên soạn Sổ tay Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược đối với Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng GTVT
2007 Nghiên cứu Phương án tổ chức vận tải quốc tế trên hành lang kinh tế Đông Tây: Thái Lan - Lào - Việt Nam (qua vùng miền Trung Việt Nam)
2006 ĐT, KS, đánh giá hiện trạng MT và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm MT tại các cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu biển khu vực HP-QN
2006 Điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng  môi trường và đề xuất các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại doanh nghiệp công nghiệp sản xuất, lắp ráp  ô tô khu vực phía bắc
2006 Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong quy hoạch phát triển GTVT
2005 Xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường trong ngành GTVT đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020