Phấn đấu mỗi đoàn viên đều tham gia ít nhất 1 đề tài, đề án trong năm

Kết quả thi tuyển viên chức năm 2021 của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải