Cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện công tác 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Ngày 04 tháng 10 năm 2021, tại Viện Chiến lược và phát triển GTVT (Viện) đồng chí Viện trưởng Lê Đỗ Mười đã chủ trì cuộc họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện công tác 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021. Tham dự cuộc họp có các Phó Viện trưởng: Đào Văn Đông, Nguyễn Thị Phương Hiền, Phạm Hoài Chung và trưởng các phòng, trung tâm trực thuộc Viện: Phòng Tổ chức hành chính; Kế hoạch tài chính, Chiến lược Quy hoạch, ATGT và PTCSDL GTVT, Dự báo và tổ chức vận tải, Định mức thể chế, KHCN môi trường và HTQT, GTĐT & nông thôn và Trung tâm tư vấn đầu tư phát triển GTVT, Trung tâm nghiên cứu phát triển GTVT (phía nam); Kế toán trưởng Viện; Bí thư đoàn thanh niên Viện.

Đồng chí Dư Khánh Thắng – Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của Viện, cụ thể:

- Công tác xây dựng các đề án chiến lược, quy hoạch, văn bản QPPL:

Trong 09 tháng đầu năm 2021, Viện đã chủ trì, phối hợp triển khai thực hiện được14 đề án quan trọng của ngành GTVT, trong đó 02 Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là: Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 1/9/2020) và Quy hoạch tổng thể phát triển cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 (Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2020);

- Công tác tham mưu:

Viện cũng đã hoàn thành một số nhiệm vụ tham mưu quan trọng do Bộ trưởng GTVT đảm bảo chất lượng, đáp ứng tốt công tác tham mưu kịp thời cho lãnh đạo Bộ trong công tác chỉ đạo điều hành, cụ thể: Báo cáo kịch bản Dự báo tổng thể ngành GTVT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ chính trị khóa IX, lĩnh vực giao thông vận tải; Phối hợp các cơ tham mưu Bộ, Tổng cục ĐBVN, các cục chuyên ngành: báo cáo tham mưu về công tác xây dựng rà soát bổ sung hoàn thiện các định mức ngành GTVT theo Đề án Quyết định 2038/QĐ-TTg; xây dựng phương án tổ chức “luồng xanh” vận tải hàng hóa liên tỉnh, liên vùng và các tuyến vận tải hàng hóa trên phạm vi cả nước khi áp dụng Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Chính phủ để ứng phó với dịch bệnh covid-19; rà soát và có ý kiến đối với Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án đường bộ cao tốc…..

Bên cạnh đó, Viện còn được Bộ giao chủ trì, phối hợp nhiều báo cáo tham mưu có liên quan đến nhiều cơ quan, tổ chức như: Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, UBND các tỉnh thành phố Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh…. đảm bảo chất lượng và đáp ứng được yêu cầu về tiến độ.

- Đề tài nghiên cứu KHCN, nhiệm vụ môi trường

Năm 2021, Viện chủ trì triển khai thực hiện 04 đề tài, đến nay đã hoàn thành 03/04 Đề tài; 01 Đề tài đang triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng theo đề cương được duyệt; Viện chủ trì triển khai thực hiện 04 nhiệm vụ môi trường chuyển tiếp từ 2020 và đăng ký 01 nhiệm vụ môi trường mới thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triển phương tiện điện nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

   + Hợp tác trong nước: Viện đã tăng cường hợp tác với các cơ quan, tổ chức nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam tại các Bộ ngành trung ương như: Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Viện Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia (Bộ Xây dựng); Viện khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường); Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách (Bộ Công Thương)và các đơn vị tư vấn thiết kế Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng GTVT (TRICC); Công ty CP tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam (Tedi South)...

+ Hợp tác quốc tế: Viện tiếp tục tham gia và có đóng góp tích cực trong các hoạt động trong khuôn khổ APEC, UNESCAP, ASEAN;  Chủ trì trong Nhóm công tác kết nối GTVT trong Hợp tác Mê Công - Lan Thương (MLC); chủ trì trong công tác tăng cường kết nối GTVT với các nước láng giềng Lào, Campuchia, Trung Quốc; Hỗ trợ kỹ thuật Dự án nâng cao năng lực và tăng cường thể chế cho phát triển CSDL giám sát và đánh giá logistics tại Campuchia và các nước CLV….

- Các hoạt động dịch vụ khoa học công nghệ

Năm 2021, số lượng các quy hoạch của các địa phương cũng đạt được khoảng 14 hợp đồng dịch vụ KHCN/14 tỉnh từ các quy hoạch Tỉnh như: Nghệ An, Hà Nam, Lạng Sơn, Tiền Giang, Gia Lai, …. dưới nhiều hình thức hợp tác đa đạng như liên danh, thầu phụ, hợp đồng cử chuyên gia tham gia vào đồ án quy hoạch. Viện cũng đã làm việc với các cơ quan nhằm thúc đẩy các mảng dịch vụ tư vấn phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Viện nhằm đa dạng hóa công việc như: thẩm tra, đánh giá tác động giao thông, xây dựng định mức, khảo sát lưu lượng giao thông…

- Các nhiệm vụ quản lý điều hành, tổ chức cán bộ, đào tạo cũng đã được bám sát quy định mới, các công tác khác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ... tiếp tục được chú trọng tăng cường, triển khai hiệu quả.

Sau khi nghe phòng Kế hoạch Tài chính báo cáo đánh giá tình hình thực hiện công tác 09 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2021, đồng thời căn cứ vào kiến góp ý của các đồng chí Phó Viện trưởng và các thành viên tham dự họp, Viện trưởng Lê Đỗ Mười kết luận như sau:

Trong những tháng vừa qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất
phức tạp trên cả nước đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành GTVT, nhưng với quyết tâm thực hiện tốt chỉ đạo Chính phủ, Bộ GTVT, Viện đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn để hoàn  hành tốt nhiệm vụ. Nhiều mặt công tác của Viện đạt được những kết quả tích cực, điển hình như công tác xây dựng quy hoạch đã được triển khai kịp thời, theo đúng chỉ đạo của Bộ GTVT, Chính phủ. Để tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm hoàn thành mục tiêu mà Viện đã đề ra, yêu cầu các đơn  vị tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao, trong đó lưu ý một số nhiệm vụ sau đây:

- Yêu cầu Trưởng các đơn vị phải bám sát nhiệm vụ của đơn
vị mình để triển khai hiệu quả, kịp thời, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ yêu cầu gắn với các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo chỉ đạo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Về công tác lập quy hoạch: tích cục phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thành 03 Quy hoạch ngành quốc gia để Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 10/2021; chủ động phối hợp với các cơ quan đầu mối triển khai xây dựng các hợp phần GTVT để phục vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia,  Quy hoạch  vùng quốc gia và Quy hoạch phát triển đô thị quốc gia; phối hợp với Tổng cục ĐBVN, các Cục chuyên ngành chuẩn bị triển khai xây dựng các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành GTVT…..

- Về công tác tham mưu Bộ GTVT: giao các Trưởng các đơn vị phải bám sát, hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng các nhiệm vụ;

- Về nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, Đề tài, nhiệm vụ môi trường: xử lý dứt điểm tồn đọng của các nhiệm vụ 2020 và các năm trước, hoàn thành các nhiệm vụ năm 2021 theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

- Trung tâm trực thuộc Viện chủ động, phối hợp với các đơn vị khác trong Viện trong các công tác triển khai nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch tăng cường năng lực Hồ sơ năng lực/nhân sự để đáp ứng trong thời gian tới…