Họp thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030

Họp thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

11/06/2021 11:6 GMT+7

Sáng 11/6/2021, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
Quy hoạch mạng lưới đường bộ là quy hoạch đầu tiên trong 05 quy hoạch ngành quốc gia về giao thông vận tải thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ GTVT chủ trì thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch báo cáo thông qua Hội đồng thẩm định.
Tham dự họp thẩm định Quy hoạch mạng lưới đường bộ có đồng chí Lê Văn Thành (Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng), đồng chí Nguyễn Cao Lục (Phó Chủ nhiệm, Văn phòng chính phủ), đồng chí Nguyễn Văn Thể (Bộ trưởng Bộ GTVT), đồng chí Lê Đình Thọ (Thứ trưởng Bộ GTVT), lãnh đạo các đơn vị liên quan của Bộ GTVT, cùng các thành viên Hội đồng thẩm định, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải (TEDI) và Viện chiến lược và Phát triển GTVT.

Đại biểu tham dự họp Hội đồng thẩm định

Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT Lê Đỗ Mười trình bày báo cáo tóm tắt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đã làm rõ kết quả thực hiện quy hoạch thời kỳ 2011-2020, phân tích đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó làm cơ sở xây dựng quy hoạch mới thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quy hoạch mạng lưới đường bộ được lập trên nguyên tắc quán triệt chủ trương của Đảng trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; tuân thủ Luật Quy hoạch; kế thừa quan điểm còn phù hợp của quy hoạch thời kỳ trước, cập nhật những thay đổi phù hợp tình hình mới. Kết cấu hạ tầng đường bộ đóng vai trò quan trọng trong kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được xác định là một trong ba khâu đột phá chiến lược, tạo tiền đề cho phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng an ninh, chủ quyền lãnh thổ quốc gia, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
Phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ từng bước đồng bộ, hiện đại, bảo đảm an toàn; kết nối hiệu quả giữa các loại hình giao thông và giữa hệ thống đường bộ quốc gia với hệ thống đường địa phương; kết nối vùng, miền, các đầu mối vận tải và quốc tế; phát huy thế mạnh là phương thức linh hoạt, hiệu quả đối với cự ly ngắn và trung bình, hỗ trợ gom và giải tỏa hàng hóa, hành khách cho các phương thức vận tải khác.
 

Đồng chí Lê Đỗ Mười - Viện trưởng Viện Chiến lược và Phát triển GTVT trình bày báo cáo.