I. Chức năng:
Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải thực hiện chức năng nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải trong lĩnh vực xây dựng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển giao thông vận tải, định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải; thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ và tổ chức sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 
 II. Nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học, công nghệ và dịch vụ 
1. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do cơ quan có thẩm quyền tuyển chọn, giao cho Viện thực hiện theo quy định hiện hành.
 
2. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ dưới hình thức giao nhiệm vụ thường xuyên, cụ thể:
a) Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình thực hiện chiến lược và quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới giao thông trên phạm vi toàn quốc, theo địa phương và vùng lãnh thổ và quy hoạch phát triển các chuyên ngành giao thông vận tải;
b) Nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng các cơ chế, chính sách quản lý và phát triển giao thông vận tải; bổ sung văn bản pháp quy ngành giao thông vận tải;
c) Nghiên cứu, rà soát đánh giá, sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá ngành giao thông vận tải;
d) Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch phát triển giao thông đô thị và giao thông nông thôn;
đ) Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích đánh giá cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội, cơ sở dữ liệu ngành giao thông vận tải;
e) Nghiên cứu, thống kê, điều tra, khảo sát, phân tích cơ sở dữ liệu an toàn giao thông và đánh giá thực hiện các đề án bảo đảm trật tự an toàn giao thông;
g) Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích đánh giá về môi trường, biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, phát triển bền vững trong lĩnh vực giao thông vận tải;
h) Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế phục vụ công tác tham mưu, nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực thuộc chức năng của Viện;
i) Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất theo yêu cầu của Bộ và của các cơ quan chức năng trong và ngoài ngành liên quan đến chức năng của Viện.
 
3. Thực hiện các nhiệm vụ do Bộ giao dưới hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, giao trực tiếp, giao theo phương thức tuyển chọn, cụ thể:
a) Xây dựng chiến lược, lập quy hoạch giao thông vận tải trên phạm vi toàn quốc, theo vùng lãnh thổ, tỉnh, đô thị, nông thôn và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt quy hoạch phát triển các chuyên ngành giao thông vận tải; quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải;
b) Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá ngành giao thông vận tải;
c) Xây dựng dự báo nhu cầu vận tải hành khách, hàng hóa;
d) Nghiên cứu các vấn đề về quản lý môi trường và sử dụng đất phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải; xây dựng các giải pháp, cơ chế, chính sách phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng phó biến đổi khí hậu ngành giao thông vận tải;
đ) Xây dựng giải pháp, chính sách, thể chế quản lý và tổ chức vận tải; dịch vụ logistics; giao thông thông minh; phát triển giao thông đô thị, giao thông nông thôn; nguồn nhân lực giao thông vận tải;
e) Xây dựng và đánh giá hiệu quả cơ chế, chính sách quản lý và phát triển giao thông vận tải; xây dựng giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư, tổ chức quản lý khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư giao thông vận tải;
g) Xây dựng chương trình, đề án bảo đảm đảm trật tự an toàn giao thông và giảm ùn tắc giao thông; phân tích cơ sở dữ liệu an toàn giao thông;
h) Dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước;
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao.
 
4. Thực hiện các dịch vụ khoa học, công nghệ và các nhiệm vụ khác:
a) Xây dựng cơ chế, chính sách quản lý, phát triển giao thông vận tải;
b) Xây dựng chiến lược, lập quy hoạch giao thông vận tải trên phạm vi toàn quốc, theo vùng lãnh thổ, tỉnh, đô thị, nông thôn và đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; quy hoạch phát triển các chuyên ngành giao thông vận tải; quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành giao thông vận tải;
c) Xây dựng định mức, giá, đơn giá ngành giao thông vận tải, xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi;
d) Thẩm tra quy hoạch giao thông vận tải các chuyên ngành (đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) và quy hoạch giao thông vận tải các địa phương;
đ) Khảo sát và dự báo nhu cầu giao thông vận tải; tổ chức quản lý vận tải;
e) Thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ khoa học công nghệ về môi trường; tư vấn về môi trường (lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, quan trắc, giám sát môi trường và các dịch vụ khác);
g) Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng ngành giao thông vận tải; thực hiện dịch vụ nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ; ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giao thông vận tải;
h) Thẩm tra an toàn giao thông; tư vấn đấu thầu và quản lý dự án;
i) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngành giao thông vận tải; 
k) Tổ chức và phối hợp với các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu trong nước và nước ngoài trong tổ chức đào tạo sau đại học, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức về các lĩnh vực thuộc chức năng của Viện theo quy định của pháp luật;
l) Thực hiện các dịch vụ thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Viện và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;
m) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hiện theo quy định đối với tổ chức sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên;
 n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao. 
 
III. Quyền và nghĩa vụ trong hoạt động KHCN:
 - Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ và dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước, Viện tự xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để theo dõi việc thực hiện;
- Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, dịch vụ sự nghiệp công và nhiệm vụ khác sử dụng ngân sách nhà nước, Viện xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để phê duyệt và quyết định phương thức giao kế hoạch cho đơn vị thực hiện;
- Quyết định các biện pháp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, dịch vụ sự nghiệp công và nhiệm vụ khác theo kế hoạch của đơn vị, kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ;
- Đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; đấu thầu cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công phù hợp với lĩnh vực chuyên môn của đơn vị được cấp có thẩm quyền giao;
 
IV. Quyền hạn và nghĩa vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh:
- Thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; góp vốn, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định hiện hành;
- Xuất khẩu, nhập khẩu trực tiếp sản phẩm, hàng hóa, công nghệ để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dịch vụ sự nghiệp công;
- Tham gia đấu thầu thực hiện các hợp đồng sản xuất, cung ứng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định hiện hành.