02/08/2022

Phê duyệt Đề án Xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

02/08/2022

Phê duyệt Đề án Phát triển cụm liên kết ngành kinh tế biển gắn với xây dựng các trung tâm kinh tế biển mạnh thời kỳ đến năm 2030

01/08/2022

Hội thảo kỹ thuật lần 1 “Xây dựng hướng dẫn nghiên cứu, ban hành bộ tiêu chí giao thông tiếp cận phổ quát”

26/07/2022

Từ 2025, 100% xe buýt đầu tư mới sử dụng điện, năng lượng xanh

21/07/2022

Nghiên cứu phương án dán thẻ định danh là thủ tục bắt buộc khi đăng kiểm xe ô tô

19/07/2022

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành "chốt" các mốc tiến độ trước mắt của dự án Sân bay Long Thành