Thực hiện Thông báo kết luận của UBTVQH về việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025

Thực hiện Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 3691/TB-TTKQH ngày 23 tháng 5 năm 2024 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. Ngày 04/6/2024, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 3861/VPCP-NC về việc thực hiện Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.  Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao:
1. Rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong quá trình xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 (nếu có).
2. Kịp thời hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền hướng dẫn, giải quyết để đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện các quy trình, thủ tục liên quan đến công tác sắp xếp đơn vị hành chính (nếu có).
Bộ Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện.

Công văn số 3861/VPCP-NC về việc thực hiện Thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đính kèm tại đây.