Bộ GTVT ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 27/3, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký Quyết định số 799/QĐ-BGTVT ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện các Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016, số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016, và số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/3/2017.


Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (Ảnh: dangcongsan.vn)

Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong ngành GTVT có trách nhiệm quán triệt nội dung các Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016, số 06-NQ/TW ngày 01/11/2016 và số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Trung ương Đảng nêu trên, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động.

Về nội dung Chương trình hành động, Bộ giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong các lĩnh vực công tác của Bộ: công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và chiến lược, quy hoạch, đề án; công tác quản lý vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải; công tác quản lý đầu tư xây dựng, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông.

Cùng với đó là các nhiệm vụ, giải pháp trong lĩnh vực công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước; công tác hợp tác quốc tế; công tác đào tạo, khoa học, công nghệ và môi trường; công tác tổ chức, cán bộ và cải cách hành chính; công tác thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác bảo đảm trật tự ATGT, giảm ùn tắc giao thông; công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiêm cứu nạn.

Về tổ chức thực hiện, Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện của đơn vị mình, tổ chức thực hiện nghiêm túc và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện gửi về Bộ trước ngày 22 hàng tháng (qua Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Đầu tư). Các đồng chí Thứ trưởng chủ động chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chương trình hành động theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tăng cường phối hợp triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Chương trình hành động; nêu cao ý thức trách nhiệm, tổ chức và cá nhân trong việc triển khai thực hiện. Thường xuyên rà soát tiến độ và kết quả thực hiện Chương trình hành động đã đề ra; chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Lãnh đạo Bộ các giải pháp nhằm xử lý kịp thời đối với những vấn đề phát sinh.

X.N

Nguồn: mt.gov.vn