Công bố công khai định kì tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước quý II và 6 tháng đầu năm 2024 của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT

Ngày 10/7/2024, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 260/QĐ-VCL&PT về việc công bố công khai định kì tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước quý II và 6 tháng đầu năm 2024 của Viện Chiến lược và Phát triển GTVTi (quyết định đính kèm).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chi tiết Quyết định tại đây.