Công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT

Ngày 17/01/2024, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-VCL&PT về việc  công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải (quyết định đính kèm).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chi tiết Quyết định tại đây.