Công khai thu, chi ngân sách nhà nước quý I năm 2024

Ngày 26/4/2024, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 145/QĐ-VCL&PT về việc công bố công khai định kỳ tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước Quý I/2024 của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải (quyết định đính kèm).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chi tiết Quyết định tại đây.