Họp thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng cảng biển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng 26/06/2021, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng cảng biển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thành viên Hội đồng thẩm định nhận xét Quy hoạch 

Quy hoạch kết cấu hạ tầng cảng biển là quy hoạch thứ hai trong 05 quy hoạch ngành quốc gia về giao thông vận tải thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ GTVT chủ trì thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch báo cáo thông qua Hội đồng thẩm định.
 
Tham dự họp thẩm định Quy hoạch kết cấu hạ tầng cảng biển có đồng chí Lê Văn Thành (Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng), đồng chí Nguyễn Cao Lục (Phó Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ) đồng chí Lê Anh Tuấn (Thứ trưởng Bộ GTVT) cùng 25/32 thành viên hội đồng thẩm định tham dự (bao gồm cả 03 ủy viên phản biện) và liên danh tư vấn Công ty cổ phần xây dựng công trình Hàng hải (CMB), Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Cảng - Đường thủy (TEDIPORT), Viện Chiến lược và Phát triển GTVT.
 
Tại cuộc họp, đại diện tư vấn đã trình bày tóm tắt Quy hoạch kết cấu hạ tầng cảng biển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó đã làm rõ kết quả thực hiện quy hoạch cảng biển thời kỳ 2011-2020, phân tích đánh giá rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó làm cơ sở xây dựng quy hoạch mới thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
 
Các quan điểm của quy hoạch có kế thừa các quan điểm còn phù hợp của các quy hoạch trước đây, đồng thời có bổ sung những quan điểm mới thể hiện rõ vai trò và ưu thế của lĩnh vực hàng hải, định hướng phát triển, huy động nguồn lực... đảm bảo quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng tại văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển.
 
Các mục tiêu về phát triển kết cấu hạ tầng cảng biển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trong thời kỳ quy hoạch, xu hướng phát triển đội tàu biển trên thế giới và đặc biệt là phù hợp với các mục tiêu được xác định trong Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 2021 - 2030 được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII thông qua, phù hợp với Nghị quyết 36-NQ/TW về Chiến lược Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia biển mạnh và nước phát triển, thu nhập cao. Cụ thể, hệ thống cảng biển đến năm 2030 đảo đảm thông qua toàn bộ lượng hàng xuất nhập khẩu, giao lưu giữa các Vùng, miền địa phương trong nước và hàng trung chuyển, quá cảnh cho các nước trong khu vực bằng đường biển, đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách nội địa và quốc tế bằng đường biển với năng lực khoảng từ 1.140,1 đến 1.422,5 triệu tấn/năm (trong đó hàng công ten nơ từ 37,9 đến 46,6 triệu Teu/năm); Hành khách khoảng từ 10,1 đến 10,3 triệu lượt khách/năm.
 
 

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn công bố kết quả đánh giá Quy hoạch

Hội đồng thẩm định đánh giá quy hoạch hệ thống cảng biển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ, nhiệm vụ lập quy hoạch được duyệt. Quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là quy hoạch liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương, được thực hiện trong bối cảnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các Quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch tỉnh mới duyệt nhiệm vụ hoặc đang lập; số liệu đầu vào chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
 
Hội đồng thẩm định đánh giá cao nỗ lực của Cơ quan tổ chức lập quy hoạch (Bộ Giao thông vận tải), Cơ quan lập quy hoạch (Cục Hàng hải Việt Nam) và đơn vị tư vấn; sự phối hợp tham gia của các Bộ, ngành, địa phương và đặc biệt các Ủy viên Hội đồng là các chuyên gia phản biện, các thành viên Hội đồng./.