Họp triển khai xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả khai thác kết cấu hạ tầng giao thông”

Thực hiện nhiệm vụ do Bộ GTVT giao tại văn bản số 2305/QĐ-BGTVT ngày 15/12/2020 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Chương trình xây dựng đề án của Bộ Giao thông vận tải năm 2021, ngày 28/7, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải đã tổ chức họp triển khai xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả khai thác kết cấu hạ tầng giao thông”. Đồng chí Phạm Hoài Chung – Phó Viện trưởng đã chủ trì cuộc họp.
 
Tham dự cuộc họp còn có đại diện các lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị trong Viện gồm: Phòng Định mức kinh tế kỹ thuật - Thể chế, Phòng An toàn giao thông và Phân tích CSDL GTVT, Phòng Chiến lược Quy hoạch, Phòng Dự báo - Tổ chức vận tải, Trung tâm Phát triển Giao thông đô thị và nông thôn và Phòng Kế hoạch – Tài chính.
 
Sau khi nghe đồng chí Vũ Hoàng Giang, Trưởng phòng Phòng Định mức kinh tế kỹ thuật - Thể chế báo cáo quá trình chuẩn bị và đề xuất phương án phân công tổ chức thực hiện Đề án, đồng chí Phạm Hoài Chung - Phó Viện trưởng thống nhất:
 
1) Giao Phòng Kế hoạch Tài chính và chủ nhiệm Vũ Hoàng Giang phối hợp chặt chẽ với Vụ KCHT, Bộ GTVT để hoàn thiện Đề án; đồng thời đưa nhiệm vụ trên vào Nhiệm vụ đột xuất của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT.
 
2) Giao các phòng, trung tâm: Phòng An toàn giao thông và Phân tích CSDL GTVT, Phòng Chiến lược Quy hoạch, Phòng Dự báo - Tổ chức vận tải và Trung tâm Phát triển Giao thông đô thị và nông thôn phối hợp chuẩn bị các chuyên đề được giao đúng tiến độ, hàng tuần sẽ họp giao ban giữa Lãnh đạo Viện với chủ nhiệm và các thành viên để góp ý cho đề án và kiểm điểm tiến độ./.