Họp triển khai xây dựng Đề án “Xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

Thực hiện nhiệm vụ do Bộ GTVT giao tại văn bản số 4743/BGTVT-KHCN ngày 26/5/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai xây dựng Đề án xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sáng ngày 22/7, Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải đã tổ chức họp triển khai xây dựng Đề án “Xây dựng và quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. Đồng chí Phạm Hoài Chung – Phó Viện trưởng đã chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp còn có đồng chí Đào Văn Đông, Phó Viện trưởng và đại diện các lãnh đạo chủ chốt của các đơn vị trong Viện gồm: Phòng An toàn giao thông và Phân tích CSDL GTVT, Phòng Chiến lược Quy hoạch,  Phòng Dự báo - Tổ chức vận tải, Phòng Định mức kinh tế kỹ thuật - Thể chế, Phòng Khoa học, công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế,  Trung tâm Phát triển Giao thông đô thị và nông thôn và Phòng Kế hoạch – Tài chính.
 
 
 
Sau khi nghe đồng chí Lê Văn Đạt, Trưởng phòng ATGT và Phân tích CSDL báo cáo quá trình chuẩn bị và đề xuất phương án phân công tổ chức thực hiện Đề án, đồng thời lấy ý kiến, trao đổi, thảo luận, góp ý của các đồng chí tham dự cuộc họp, đồng chí Phạm Hoài Chung Phó Viện trưởng và đồng chí Đào Văn Đông Phó Viện trưởng yêu cầu Phòng ATGT và Phân tích CSDL nhanh chóng tiếp thu các ý kiến góp ý của các phòng, trung tâm tham dự cuộc họp để hoàn thiện Đề cương trình Bộ GTVT sớm nhất.
 
Về phối hợp triển khai Đề án:
 
- Phòng KH-TC: trình Viện Trưởng quyết định giao chủ nhiệm nhiệm vụ và lãnh đạo Viện phụ trách theo dõi trước ngày 23/7/2021. Đồng thời phối hợp với Phòng ATGT và Phân tích CSDL đôn đốc các các Phòng/Trung tâm nhằm đảm bảo tiết độ của Đề án. Định kỳ tổ chức họp chuyên đề theo hàng tuần.
 
- Phòng An toàn giao thông và Phân tích CSDL: chịu trách nhiệm chủ trì, tổng hợp, cung cấp các số liệu, dữ liệu phục vụ viết báo cáo Đề án; đồng thời chủ động gửi bản phân công công việc cho các Phòng/Trung tâm kịp thời và phối hợp xử lí các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo chất lượng của Đề án.
 
- Các Phòng, Trung tâm: Chiến lược Quy hoạch, Dự báo và tổ chức vận tải, Định mức thể chế, KHCN môi trường và HTQT và Trung tâm Phát triển GTĐT & nông thôn theo nội dung được phân công chủ động nộp báo cáo đúng tiến độ.
 
Các Phòng/Trung tâm căn cứ nội dung công việc được phân công khẩn trương xây dựng dự thảo các báo cáo hoàn thành trước ngày 30/7/2021 gửi về Phòng An toàn giao thông và Phân tích CSDL để tổng hợp./