Họp trực tuyến về triển khai Kế hoạch tái cơ cấu ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025

Ngày 24/8/2021, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã chủ trì cuộc họp (trực tuyến) về đóng góp ý kiến và đề xuất triển khai Đề cương Kế hoạch tái cơ cấu ngành Giao thông vận tải giai đoạn 2021-2025Cùng tham dự cuộc họp có các Thứ trưởng: Nguyễn Ngọc Đông, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Sang; Lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch - Đầu tư, Vận tải, Tài chính, Tổ chức cán bộ, Kết cấu hạ tầng, Pháp chế, Quản lý doanh nghiệp; Văn phòng Bộ; Tổng cục đường bộ; các Cục: Quản lý XD&CLCTGT, Hàng hải, Đường sắt, Hàng không, Đường thủy nội địa, Đăng kiểm. Viện Chiến lược và Phát triển GTVT có Viện trưởng Lê Đỗ Mười, các Phó Viện trưởng: Phạm Hoài Chung, Đào Văn Đông; đại diện lãnh đạo các Phòng, Trung tâm: Chiến lược-Quy hoạch, Định mức - Thể chế, ATGT và Phân tích CSDL GTVT, Kế hoạch, Trung tâm Giao thông ĐT&NT tham dự.

Sau khi nghe Vụ Kế hoạch - Đầu tư báo cáo, ý kiến góp ý của các Thứ trưởng và các đơn vị dự họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đánh giá đây là đề án quan trọng và có ý nghĩa lớn đối với ngành GTVT trình Chính phủ, triển khai bám sát nội dung Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, do đó giao Vụ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì cùng với Viện Chiến lược và Phát triển GTVT nghiên cứu xây dựng Kế hoạch tái cơ cấu ngành GTVT giai đoạn 2021-2025. Trong quá trình thực hiện phối hợp chặt chẽ với các Vụ, Cục, Tổng cục để đảm bảo chất lượng và tiến độ./.