Kết nối mạng giao thông vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Một trong những nhân tố đột phá then chốt để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là thiết lập những cơ chế, chính sách hợp lý nhằm đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bao gồm cơ cấu ngành, cơ cấu thành phần kinh tế và cơ cấu vùng kinh tế trọng điểm. Hiện nước ta có 4 vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ (7 tỉnh), Trung bộ (5 tỉnh), Nam bộ (8 tình) và vùng đồng bằng sông Cửu Long (4 tỉnh), chiếm 27,3% diện tích tự nhiên, 27% dân số nhưng đóng góp lên tới 89% GDP của cả nước. Trong quá trình hình thành và phát triển, các vùng kinh tế trọng điểm đang phát huy lợi thế, tạo nên thế mạnh của mình theo cơ cấu kinh tế mở, gắn với nhu cầu thị trường trong và ngoài nước, và không chỉ tạo ra động lực thúc đẩy sự chuyển dịch nhanh cơ cấu nền kinh tế theo chiều hướng tích cực mà còn góp phần ổn định nền kinh tế vĩ mô, đặc biệt là hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh lân cận trong vùng.

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bao gồm 8 tỉnh, thành: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước, Long An và Tiền Giang. vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vị trí đặc biệt quan trọng, là động lực phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Đây là vùng có vai trò và vị thế quan trọng đối với nền kinh tế - xã hội của cả nước. Việc tập trung phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước với tốc độ cao và bền vững.

Mạng lưới giao thông khu vực

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã tập trung nhiều nguồn lực của quốc gia để đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông trọng điểm của vùng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông của khu vực vẫn còn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Theo nghiên cứu của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải, khu vực này còn tồn tại nhiều điểm nghẽn về kết nối đường bộ, sân bay, cảng biển, đường thủy nội địa, … cần sớm được tháo gỡ. Việc tăng cường kết nối nội vùng và liên vùng với đồng bằng sông Cửu Long là đòn bẩy tạo động lực phát triển kinh tế cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cần tập trung nghiên cứu giải quyết nút thắt