Kết quả thi tuyển viên chức năm 2021 của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải

Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải thông báo:

- Bảng tổng hợp danh sách thí sinh dự thi và kết quả thi tuyển viên chức năm 2021 của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải (Chi tiết theo danh sách tại đây).

- Các thí sinh trúng tuyển sẽ được Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải thông báo theo địa chỉ đăng ký trên Phiếu đăng ký dự tuyển.

Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải thông báo để các thí sinh biết và thực hiện.