Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT năm 2021

Căn cứ văn bản số 12147/BGTVT-TCCB ngày 16/11/2021 của Bộ Giao thông vận tải và văn bản số 941/VCL&PT - TCHC ngày 22/11/2021 của Viện Chiến lược và Phát triển GTVT về việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể lãnh đạo, viên chức năm 2021 và kết quả đánh giá phân loại tập thể, viên chức, người lao động tại Hội nghị “Tập thể Lãnh đạo Viện mở rộng” ngày 10/12/2021, Viện Chiến lược và Phát triển GTVT thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động năm 2021.

1. Đối với tập thể: 10 tập thể

 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 02 tập thể

 Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 08 tập thể

2. Đối với viên chức, người lao động: 61 viên chức, 01 HĐ lao động (theo Nghị định 68)

 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 07 viên chức, người lao động

 Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 55 viên chức, người lao động

Chi tiết danh sách tại đây.