Thông báo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021

Căn cứ kết quả của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển dụng viên chức năm 2021 của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải (văn bản số 1089/VCL&PT-HĐTD ngày 24/12/2021 về việc báo cáo kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2021) và Biên bản họp ngày 23/12/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021;

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2021 của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải thông báo: 16/16 thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tương ứng với 05 vị trí việc làm. (Danh sách cụ thể tại đây).

Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải thông báo để các thí sinh biết và chuẩn bị ôn tập để tham dự kỳ thi.