Tổ chức rút kinh nghiệm, tăng cường công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư và quản lý tài chính, tài sản công

Thực hiện yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã chỉ đạo kiểm tra, rà soát dự án/gói thầu do Công ty AIC và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC thực hiện tại một số đơn vị thuộc Bộ GTVT; qua kiểm tra, rà soát đã phát hiện một số tồn tại, sai sót, vi phạm, khuyết điểm dẫn đến phải xử lý kỷ luật nhiều cán bộ. Để rút kinh nghiệm sâu sắc và nhằm phòng ngừa, không để xảy ra các tồn tại, sai sót, vi phạm, khuyết điểm đã được Ban cán sự Đảng Bộ GTVT chỉ ra, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT tổ chức rút kinh nghiệm, tăng cường công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư và quản lý tài chính, tài sản công.

Chi tiết Công văn xem tại đây