Viện Chiến lược và Phát triển GTVT tham dự trực tuyến Hội nghị Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam Trong thời kỳ mới

Thực hiện Thông báo số 64-TB/BCSĐ ngày 08/5/2024 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải, sáng nay (10/5) tại Viện Chiến lược và Phát triển GTVT, đã tổ chức tham dự trực tuyến  Hội nghị Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tham dự tại điểm cầu Viện Chiến lược và Phát triển GTVT có các đồng chí: Phó Viện trưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy, Bí thư chi bộ, Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy, Cấp Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc tới dự.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Viện Chiến lược và Phát triển GTVT

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và đội ngũ doanh nhân để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ quan đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương báo cáo nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 41-NQ/TW; đồng chí Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết; đồng chí Phạm Tấn Công, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI báo cáo Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI trong thực hiện Nghị quyết. Các báo cáo tại Hội nghị đã truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết; quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết đã đề ra; xác định nội dung, nhiệm vụ cụ thể để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân; nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Để Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, cần tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, triển khai thực hiện; chú trọng theo dõi, đôn đốc, giám sát, kiểm tra; chuẩn bị thật tốt các điều kiện, nguồn lực với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết.