Quyết định ban hành quy định về tố chức, quản lý quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe bus trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng 2030

Ngày 11 tháng 11 năm 2014 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt và ban hành định về quy định về tố chức, quản lý quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe bus trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng 2030.

Xem toàn văn nội dung tại đây: Quyết định số 2394/QĐ-UBND