21/05/2022

Phấn đấu mỗi đoàn viên đều tham gia ít nhất 1 đề tài, đề án trong năm

26/04/2022

Hội thảo Nâng cao năng lực cán bộ về giao thông thông tiếp cận phổ quát và Tập huấn xây dựng kế hoạch hành động giao thông tiếp cận phổ quát.

08/03/2022

Kết quả thi tuyển viên chức năm 2021 của Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải

03/03/2022

Kết quả điểm thi vòng 2 (phỏng vấn) Kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Chiến lược và Phát triển GTVT năm 2021

22/02/2022

Chương trình thi tuyển viên chức (vòng 2) làm việc tại Viện Chiến lược và Phát triển GTVT năm 2021

18/02/2022

Tổ chức ôn tập và Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Chiến lược và Phát triển GTVT năm 2021