01/03/2023

Đảng ủy Bộ GTVT kết nối Hội nghị nghiên cứu, tuyên truyền cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

30/12/2022

Bộ GTVT phổ biến, quán triệt về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm

24/08/2022

Tạp chí GTVT trao giải cuộc thi "Ứng dụng KHCN, ý tưởng đảm bảo TTATGT"

17/08/2022

Lễ kết nạp Đảng viên mới của Chi bộ Định mức kinh tế kỹ thuật và thể chế